The Explorer, 2012

The Explorer, 2012

Kalitype

Circo Liceaga, 2012

Circo Liceaga, 2012

Watercolor over Kalitype

Walker, Punta Cana, 2016

Walker, Punta Cana, 2016

Kalitype

Judy, 2011

Judy, 2011

Platinum Palladium

Jackson, 2011

Jackson, 2011

Platinum Palladium

Untitled, 2012

Untitled, 2012

Orotone

Untitled, 2012

Untitled, 2012

Orotone